Voortgezet onderwijs

Één dag ondernemen

Speciaal voor leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben wij een project ontwikkeld waarbij, in groepjes, binnen 1 dag een bedrijfsplan wordt uitgewerkt.

Van het brainstormen naar ideeën langs vraagstukken over de ideale klant, financiën, marketing, prototype en nog veel meer bedrijfsaspecten komen zij op een visuele manier tot het ultieme bedrijf. Niets is te gek en wie weet wordt de nieuwe Airbnb, Tesla of Netflix bedacht op jouw school!

Business idea discovervisually links
sketchnoting discover visually

Ondernemerschap in het onderwijs

en de kracht hiervan

In dit project hebben wij verschillende kerndoelen van de overheid gekoppeld maar ook andere vaardigheden toegevoegd die kunnen zorgen voor succes in de 21e eeuw.

Doordat we al deze onderwerpen koppelen aan het ondernemerschap is dit de perfecte kans leerlingen hun lesstof in de praktijk toe te laten passen. Terwijl ze hun eigen interesses, talenten en persoonlijkheid ontdekken door een bedrijf te starten dat bij hen past.

Dit betekend dan ook dat ondernemerschap een mooie toevoeging is voor elke leerling, ongeacht mogelijke profielkeuze; ondernemerschap zit in iedereen!

Benieuwd wat we behandelen in onze workshop?
Lees dan verder!

De kerndoelen

Kerndoelen VMBO - GL/TL

Algemeen

Leren uitvoeren

2.1 Nederlandse teksten lezen en beluisteren
2.2 Mondelinge teksten produceren in correct Nederlands
2.3 Informatie in verschillende gegevensbestanden opzoeken, selecteren, verzamelen en ordenen
2.4 De rekenvaardigheden hoofdrekenen, rekenregels gebruiken, meten en schatten toepassen

Leren leren

3.2 Strategieën gebruiken voor het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden zoals memoriseren, aantekeningen maken, schematiseren, verbanden leggen met aanwezige kennis
3.3 Strategieën gebruiken voor het begrijpen van mondelinge en schriftelijke informatie
3.4 Op een doordachte wijze keuze problemen oplossen
3.5 Een eenvoudige bedrijfsmatig of maatschappelijk vraagstuk planmatig onderzoeken

Leren communiceren

4.2 Overleggen en samenwerken in teamverband
4.3 Passende gesprekstechnieken hanteren
4.7 Zichzelf en eigen werk presenteren

 

Nederlands

NE/K/2 Basisvaardigheden: kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, verwerken en presenteren.
NE/K/5 Spreek- en gespreksvaardigheid: kan: (1) relevante informatie verzamelen en verwerken ten behoeve van de spreek- en gesprekssituatie (2) strategieën hanteren ten behoeve van de spreek- en gesprekssituatie (3) het spreek-/luisterdoel in de situatie tot uitdrukking brengen.

Engels

MVT/K/2 Basisvaardigheden: kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, verwerken en presenteren.
MVT/K/6 Gespreksvaardigheid: kan (1) adequaat reageren in veel voorkomende sociale contacten, zoals begroeten (2) informatie geven en vragen (3) naar een mening/oordeel vragen en een mening/oordeel geven (4) uitdrukking geven aan en vragen naar (persoonlijke) gevoelens (5) een persoon, object of gebeurtenis, ook uit het verleden en in de toekomst, beschrijven.

 

Wiskunde

WI/K/2 Basisvaardigheden: kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, verwerken en presenteren.
WI/k/4 Algebraïsche verbanden: kan problemen oplossen waarin verbanden tussen variabelen een rol spelen, en daarbij: (1) tabellen, grafieken en formules hanteren bij verschillende typen verbanden (2) geschikte wiskundige modellen gebruiken.
WI/K/5 Rekenen, meten en schatten: kan efficiënt rekenen en cijfermatige gegevens kritisch beoordelen, en daarbij: (1) schatten en rekenen met gangbare maten en grootheden (2) op een verstandige manier de rekenmachine gebruiken.
WI/K/7 Informatieverwerking, statistiek: kan informatie verzamelen, weergeven en analyseren met behulp van grafische voorstellingen, en daarbij: (1) statistische representatievormen en een graaf hanteren (2) op basis van de verwerkte informatie verwachtingen uitspreken en conclusies trekken.
WI/K/8 Geïntegreerde Wiskundige Activiteiten: kan problemen in alledaagse situaties vertalen naar wiskundige problemen, en daarbij: (1) de hierboven genoemde vaardigheden geïntegreerd gebruiken (2) conclusies trekken die relevant zijn voor de bewuste probleemsituatie.
WI/V/2 Verrijkingsopdrachten: De leerling verricht complexe opdrachten, waarbij het proces van het probleemgebied kiezen, de probleemsituatie identificeren en mathematiseren, het probleem oplossen, de oplossing terugplaatsen in de oorspronkelijke situatie en reflecteren op het proces wordt doorlopen.

 

Economie

EC/K/2 Basisvaardigheden: kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, verwerken en presenteren.
EC/K/4A Consumptie: heeft inzicht in aspecten van het consumentengedrag, zoals keuzes, behoeften, inkomen en in de functies van het geld, lenen en sparen en kan dit inzicht toepassen in een gegeven casus.
EC/K/4B Consumptie en consumentenorganisaties: heeft inzicht in het bankwezen, zoals verkrijgen van vreemd geld, spaarvormen en leningsvormen, en in motieven en kenmerken van verzekeringen en kan hierbij informatie van consumentenorganisaties gebruiken.
EC/K/5A Arbeid en productie: heeft inzicht in aspecten van het producentengedrag zoals kosten, opbrengsten, winst, toegevoegde waarde en kan dit inzicht toepassen in een gegeven casus.
EC/K/5B Arbeid en bedrijfsleven: heeft inzicht in de productie van goederen en diensten en in de fasen die een product doorloopt vanaf de producent van grondstoffen tot en met de detaillist/ winkelier.

 

Profielvak: Economie en Ondernemen

P/EO/1.1: De retailformule en de marketinginstrumenten herkennen en toepassen ten aanzien van de doelgroep, het assortiment en de marktpositie.

 

Kerndoelen Onderbouw HAVO/VWO

Nederlands

 1. De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken.
 2. De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven teksten.
 3. De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen.
 4. De leerling leert deel te nemen aan overleg, planning, discussie in een groep.
 5. De leerling leert een mondelingen presentatie te geven.

Engels

 1. De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven Engelstalige teksten.
 2. De leerling leert in Engelstalige schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen.
 3. De leerling leert in spreektaal anderen een beeld te geven van zijn dagelijks leven.
 4. De leerling leert standaardgesprekken te voeren om iets te kopen, inlichtingen te vragen en om hulp te vragen.

Rekenen en wiskunde

 1. De leerling leert alleen en in samenwerking met anderen in praktische situaties wiskunde te herkennen en te gebruiken om problemen op te lossen.
 2. De leerling leert de structuur en de samenhang te doorzien van positieve en negatieve getallen, decimale getallen, breuken, procenten en verhoudingen en leert ermee te werken in zinvolle en praktische situaties.
 3. De leerling leert exact en schattend rekenen en redeneren op basis van inzicht in nauwkeurigheid, orde van grootte, en marges die in een gegeven situatie passend zijn.
 4. De leerling leert gegevens systematisch te beschrijven, ordenen en visualiseren en leert gegevens, representaties en conclusies kritisch te beoordelen.

 

 

 

 

Kerndoelen Bovenbouw HAVO/VWO

Engels

Domein B: Luistervaardigheid

Domein C: Gespreksvaardigheid

Nederlands

Domein B: Mondelinge taalvaardigheden

Wiskunde A

Domein A: Vaardigheden

Domein B: Algebra en tellen

Domein C: Verbanden

Domein D: Veranderingen

Domein E: Statistiek

 

Wiskunde B

Domein A: Vaardigheden

Domein B: functies en grafieken

 

Bedrijfseconomie

Domein A: Vaardigheden

Domein B: Van persoon naar rechtspersoon

Domein D: Investeren en Financieren

Domein E: Marketing

Domein F: Financieel beleid

 

 

 

 

 

Overige vaardigheden

Ondernemerschap

In iedereen schuilt een ondernemer!

Als je om je heen kijkt kent iedereen meerdere ondernemers, van een kleine hobbyist, een sportschool eigenaar, tot een eigen advocatenkantoor. Deze mensen hebben allemaal passie voor hun vak en willen dit graag met de wereld delen.

Dus ook in jullie leerlingen schuilt een ondernemer. Wie weet beginnen ze wel een eigen kapsalon, een bouwbedrijf of worden ze een zelfstandige consultant in de toekomst. Doormiddel van dit project ontdekken ze al vroeg wat er komt kijken bij ondernemerschap en hoe ze hun unieke sterktes kunnen inzetten.

21e eeuwse vaardigheden

We zien de wereld om ons heen snel veranderen. Het is daarom erg belangrijk om de vaardigheden van de toekomst te blijven ontwikkelen.

Met ons project focussen wij ons op de volgende vaardigheden:
– Creativiteit
– Probleemoplossend vermogen
– Samenwerken
– Digitale Vaardigheden

Visuele Communicatie

Visuele Communicatie is hetgeen waar wij voor staan. Door op een andere manier te kijken, leren en communiceren ontdekken leerlingen een manier die bij hun past. Daarnaast stimuleert visueel een groot deel van de 21e eeuwse vaardigheden.

Er zal altijd een combinatie zijn met verbale communicatie, maar door visueel als optie te bieden kunnen leerlingen aan de slag gaan om een balans te vinden die het beste bij hun past.

Voorbeeld sectoren

In bijvoorbeeld deze sectoren kunnen leerlingen een bedrijf beginnen

Dagprogramma

Het gehele programma zal op een visuele manier uitgewerkt worden.

* Tijden kunnen worden aangepast aan de lesuren die jullie hanteren.

^
8:30

Begin van de dag

Tijdens een actieve stand up gaan we de dag bespreken en elkaar leren kennen. Zijn er bijvoorbeeld al business ideeën?

^
9:00

Visuele communicatie

De leerlingen leren de basis van visuele communicatie terwijl zij bezig zijn met creativiteitsoefeningen en idee generatie.

^
10:30

Pauze

^
10:45

Ideale klant

Wie is de ideale klant voor hun bedrijfsidee? En wat zijn de eigenschappen van deze doelgroep?

^
11:30

Marktonderzoek

Nu we weten wie de ideale klant is kan de zoektocht beginnen. Bestaat het idee al? Wie zijn de concurrenten? Op welke manier kun je deze markt het best betreden?

^
12:15

Pauze

^
12:45

Financieel

Tijd om de cijfers in te duiken. Onderwerpen zoals marges, break-even analyse en toekomstverwachting komen aan bod. Maar daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk om het over de financiering te hebben.

^
13:30

Prototyping & Visual Storytelling

Op een visuele manier gaan de leerlingen aan de slag met het maken van een prototype en bereiden ze zich voor op de pitch.

^
14:15

Werktijd

In deze tijd gaan de leerlingen aan de slag met de laatste voorbereidingen voor de pitch. Tussendoor zijn wij beschikbaar voor alle mogelijke vragen en coaching sessies.

^
15:15

Pitches

Tijd voor het echte werk! Overtuig ons (en eventuele kritische docenten) dat jullie idee het beste is. Aan de hand van onderlinge feedback en stemmen word een top 3 bepaald. Dit is natuurlijk een prijs waard!

^
16:30 / 17:00

Einde van de dag!

Niets is te gek en wie weet wordt de nieuwe Airbnb, Tesla of Netflix bedacht op jouw school! Mochten er na deze dag nog vragen zijn kunnen jullie ons altijd contacteren!

English

Prefer English?

Do you want to train your students in English or do you have an international group? All our workshops are available in English.

Online

Online beschikbaar

Onze workshops zijn ook online beschikbaar. Wij zullen dan een interactieve sessie verzorgen, via Zoom, waar er gebruik gemaakt wordt van breakout rooms.

De investering

Wij vinden het belangrijk om transpirant te zijn in onze bedrijfsvoering. Geen verborgen kosten en geen offertes. Wat je ziet is wat je krijgt.

* Bovengenoemde prijs is exclusief 21% BTW

Gratis Kennismaking

We houden onze bedrijfsvoering graag efficiënt. Niet eindeloos op en neer mailen om een afspraak te plannen. Maar via onze boekingsmodule kun je gemakkelijk zelf de vrijblijvende afspraak inplannen.

Veelgestelde vragen

Wat is de locatie van de workshops?

De workshops vinden indien mogelijk op jullie locatie plaats, hierbij zal er ten alle tijden gedacht worden aan de huidige corona maatregelen. Zo kunnen we het beste samenwerken en elkaar begrijpen.

Wanneer het niet anders kan zullen wij een interactieve online sessie verzorgen waar er met meerdere kleinere groepen gewerkt zal worden.

Kan de duur aangepast worden op eventuele lesuren?

Ja, dit is mogelijk! We houden rekening met de lesuren van de school.

Hoe kan ik de workshop boeken?

Om het proces zo makkelijk en transpirant mogelijk te houden is het mogelijk om via deze link de workshop te boeken.

Wij kunnen je ook persoonlijk nog wat uileg geven over de workshop. Plan dan hier een gratis en vrijblijvende kennismaking in.

Contact

Ben je nieuwsgierig geworden of wil je gewoon een praatje maken over de mogelijkheden? Vul onderstaand formulier in of neem contact met ons op via social media.