— Het ondernemers-project | Voortgezet Onderwijs

Uit alle hoeken komen er steeds nieuwe ideeën en oplossing wat leidt tot innovatie. Er valt zoveel te leren van elkaar en het combineren van de talent is het ultieme doel in dit project. Door samen te werken met andere uit verschillende interessegebieden komen vaak de beste resultaten. Zo ziet iemand in de zorg een probleem en heeft een idee voor een product, waarna iemand met een business achtergrond dit kan omzetten in een lopend bedrijf.

Speciaal voor leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben wij een supergaaf project ontwikkeld waarbij, in groepjes, een volledig bedrijfsplan wordt uitgewerkt. Van het brainstormen naar ideeën tot een marktonderzoek en van financiën tot het prototype; met een visuele aanpakt komt er een bedrijf tot stand. Niets is te gek en wie weet wordt de nieuwe Airbnb, Tesla of Netflix bedacht op jouw school!

De mogelijkheden zijn eindeloos en aan het einde van dit project worden de ideeën gepitcht met eventueel een kritische docenten jury. Het uitdenken van alle mogelijke scenario’s worden op een visuele en overzichtelijk manier gedaan. Een ultieme combinatie tussen visuele communicatie, ondernemerschap en vaardigheden uit verschillende vakgebieden.

Ondernemersproject discovervisually

— De kerndoelen en eindtermen

Met dit project zijn de leerlingen dus niet alleen bezig met het ondernemen maar ook met visuele communicatie, vaardigheden van de toekomst en verschillende kerndoelen van het onderwijs samen.

De perfecte kans om op een praktische manier een nieuwe ervaring te bieden.

Het mooie aan dit project is dat het bestaat uit meerdere dagen. Zo kunnen we de diepte in met de lesstof. Tussendoor is er tijd om alles verder uit te werken. In de dagen dat wij niet aanwezig zijn wij altijd beschikbaar voor vragen of coaching sessies.

N

Rekenen/wiskunde

Met het uitzoeken van financiën leren leerlingen op een toegepaste manier rekenen.

N

Engels

We do provide this project also in English. Ideal for developing speaking skills.

N

Het toepassen van de lesstof in de praktijk

Verschillende onderwerpen worden direct toegepast om ze beter te begrijpen.

N

Nederlands

Zowel mondelingen als schriftelijke vaardigheden komen aan bod in dit project.

N

M&O

Belangrijke concepten kunnen direct in de praktijk toegepast worden.

N

21st eeuwse vaardigheden

Creativiteit, probleemoplossend vermogen, samenwerken en nog veel meer.

— Programma van het project

Het gehele programma zal op een visuele manier uitgewerkt worden.

Het programma is opgedeeld in 2 dagen en is alsvolgt samengesteld.
Dag 1: sessie 1 t/m 4
Dag 2: sessie 5 t/m 8

^
Sessie 1

Visuele communicatie

De leerlingen leren de basis van visuele communicatie terwijl zij bezig zijn met creativiteitsoefeningen en idee generatie.

^
sessie 2

Ideale klant

Wie is de ideale klant voor hun bedrijfsidee? En wat zijn de eigenschappen van deze doelgroep?

^
sessie 3

Marktonderzoek

Nu we weten wie de ideale klant is kan de zoektocht beginnen. Bestaat het idee al? Wie zijn de concurrenten? Op welke manier kun je deze markt het best betreden?

^
Sessie 4

Financieel

Tijd om de cijfers in te duiken. Onderwerpen zoals marges, break-even analyse en toekomstverwachting komen aan bod. Maar daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk om het over de financiering te hebben.

^
Sessie 5

Prototyping

Op een visuele manier gaan de leerlingen aan de slag met het maken van een prototype. Denk hierbij aan een business origami, app ontwikkeling (papier) of user flowcharts. 

^
Sessie 6

Branding

Nu het bedrijfsplan helemaal is uitbedacht en de investering is bepaald is het tijd om je bedrijf zichtbaar te maken. Wat is het gevoel dat je klanten mee wilt geven en hoe ga je dit vormgeven?

^
Sessie 7

Visual Storytelling

Een goed verhaal is het halve werk. In deze tijd gaan de leerlingen aan de slag met de voorbereidingen voor de pitch. Tussendoor zijn wij beschikbaar voor alle mogelijke vragen en coaching sessies.

^
Sessie 8

Pitchen

Tijd voor het echte werk! Overtuig ons (en eventuele kritische docenten) dat jullie idee het beste is. Aan de hand van onderlinge feedback en stemmen word een top 3 bepaald. Dit is natuurlijk een prijs waard!

Nu ook online beschikbaar!

Vanwege COVID-19 zijn onze workshops nu ook online beschikbaar.
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

w

Preference for English?

No problem, we are fluent in English and ensure that all materials and courses are available in English. An ultimate opportunity for students.

— De kracht van combinatie

Kerndoelen combineren discovervisually
Kerndoelen VMBO - GL/TL

Algemeen

Leren uitvoeren

2.1 Nederlandse teksten lezen en beluisteren
2.2 Mondelinge teksten produceren in correct Nederlands
2.3 Informatie in verschillende gegevensbestanden opzoeken, selecteren, verzamelen en ordenen
2.4 De rekenvaardigheden hoofdrekenen, rekenregels gebruiken, meten en schatten toepassen

Leren leren

3.2 Strategieën gebruiken voor het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden zoals memoriseren, aantekeningen maken, schematiseren, verbanden leggen met aanwezige kennis
3.3 Strategieën gebruiken voor het begrijpen van mondelinge en schriftelijke informatie
3.4 Op een doordachte wijze keuze problemen oplossen
3.5 Een eenvoudige bedrijfsmatig of maatschappelijk vraagstuk planmatig onderzoeken

Leren communiceren

4.2 Overleggen en samenwerken in teamverband
4.3 Passende gesprekstechnieken hanteren
4.7 Zichzelf en eigen werk presenteren

 

Nederlands

NE/K/2 Basisvaardigheden: kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, verwerken en presenteren.
NE/K/5 Spreek- en gespreksvaardigheid: kan: (1) relevante informatie verzamelen en verwerken ten behoeve van de spreek- en gesprekssituatie (2) strategieën hanteren ten behoeve van de spreek- en gesprekssituatie (3) het spreek-/luisterdoel in de situatie tot uitdrukking brengen.

Engels

MVT/K/2 Basisvaardigheden: kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, verwerken en presenteren.
MVT/K/6 Gespreksvaardigheid: kan (1) adequaat reageren in veel voorkomende sociale contacten, zoals begroeten (2) informatie geven en vragen (3) naar een mening/oordeel vragen en een mening/oordeel geven (4) uitdrukking geven aan en vragen naar (persoonlijke) gevoelens (5) een persoon, object of gebeurtenis, ook uit het verleden en in de toekomst, beschrijven.

 

Wiskunde

WI/K/2 Basisvaardigheden: kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, verwerken en presenteren.
WI/k/4 Algebraïsche verbanden: kan problemen oplossen waarin verbanden tussen variabelen een rol spelen, en daarbij: (1) tabellen, grafieken en formules hanteren bij verschillende typen verbanden (2) geschikte wiskundige modellen gebruiken.
WI/K/5 Rekenen, meten en schatten: kan efficiënt rekenen en cijfermatige gegevens kritisch beoordelen, en daarbij: (1) schatten en rekenen met gangbare maten en grootheden (2) op een verstandige manier de rekenmachine gebruiken.
WI/K/7 Informatieverwerking, statistiek: kan informatie verzamelen, weergeven en analyseren met behulp van grafische voorstellingen, en daarbij: (1) statistische representatievormen en een graaf hanteren (2) op basis van de verwerkte informatie verwachtingen uitspreken en conclusies trekken.
WI/K/8 Geïntegreerde Wiskundige Activiteiten: kan problemen in alledaagse situaties vertalen naar wiskundige problemen, en daarbij: (1) de hierboven genoemde vaardigheden geïntegreerd gebruiken (2) conclusies trekken die relevant zijn voor de bewuste probleemsituatie.
WI/V/2 Verrijkingsopdrachten: De leerling verricht complexe opdrachten, waarbij het proces van het probleemgebied kiezen, de probleemsituatie identificeren en mathematiseren, het probleem oplossen, de oplossing terugplaatsen in de oorspronkelijke situatie en reflecteren op het proces wordt doorlopen.

 

Economie

EC/K/2 Basisvaardigheden: kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken, en informatie verwerven, verwerken en presenteren.
EC/K/4A Consumptie: heeft inzicht in aspecten van het consumentengedrag, zoals keuzes, behoeften, inkomen en in de functies van het geld, lenen en sparen en kan dit inzicht toepassen in een gegeven casus.
EC/K/4B Consumptie en consumentenorganisaties: heeft inzicht in het bankwezen, zoals verkrijgen van vreemd geld, spaarvormen en leningsvormen, en in motieven en kenmerken van verzekeringen en kan hierbij informatie van consumentenorganisaties gebruiken.
EC/K/5A Arbeid en productie: heeft inzicht in aspecten van het producentengedrag zoals kosten, opbrengsten, winst, toegevoegde waarde en kan dit inzicht toepassen in een gegeven casus.
EC/K/5B Arbeid en bedrijfsleven: t heeft inzicht in de productie van goederen en diensten en in de fasen die een product doorloopt vanaf de producent van grondstoffen tot en met de detaillist/ winkelier.

 

Profielvak: Economie en Ondernemen

P/EO/1.1: de retailformule en de marketinginstrumenten herkennen en toepassen ten aanzien van de doelgroep, het assortiment en de marktpositie.

 

Kerndoelen Onderbouw HAVO/VWO

Nederlands

 1. De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken.
 2. De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven teksten.
 3. De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen.
 4. De leerling leert deel te nemen aan overleg, planning, discussie in een groep.
 5. De leerling leert een mondelingen presentatie te geven.

Engels

 1. De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven Engelstalige teksten.
 2. De leerling leert in Engelstalige schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen.
 3. De leerling leert in spreektaal anderen een beeld te geven van zijn dagelijks leven.
 4. De leerling leert standaardgesprekken te voeren om iets te kopen, inlichtingen te vragen en om hulp te vragen.

Rekenen en wiskunde

 1. De leerling leert alleen en in samenwerking met anderen in praktische situaties wiskunde te herkennen en te gebruiken om problemen op te lossen.
 2. De leerling leert de structuur en de samenhang te doorzien van positieve en negatieve getallen, decimale getallen, breuken, procenten en verhoudingen en leert ermee te werken in zinvolle en praktische situaties.
 3. De leerling leert exact en schattend rekenen en redeneren op basis van inzicht in nauwkeurigheid, orde van grootte, en marges die in een gegeven situatie passend zijn.
 4. De leerling leert gegevens systematisch te beschrijven, ordenen en visualiseren en leert gegevens, representaties en conclusies kritisch te beoordelen.

 

 

 

 

Kerndoelen Bovenbouw HAVO/VWO

Engels

Domein B: Luistervaardigheid

Domein C: Gespreksvaardigheid

Nederlands

Domein B: Mondelinge taalvaardigheden

Wiskunde A

Domein A: Vaardigheden

Domein B: Algebra en tellen

Domein C: Verbanden

Domein D: Veranderingen

Domein E: Statistiek

 

Wiskunde B

Domein A: Vaardigheden

Domein B: functies en grafieken

 

Bedrijfseconomie

Domein A: Vaardigheden

Domein B: Van persoon naar rechtspersoon

Domein D: Investeren en Financieren

Domein E: Marketing

Domein F: Financieel beleid

 

 

 

 

 

Ondernemerschap

In iedereen schuilt een ondernemer!

Als je om je heen kijkt kent iedereen meerdere ondernemers, van een kleine hobbyist, een sportschool eigenaar, tot een eigen advocatenkantoor. Deze mensen hebben allemaal passie voor hun vak en willen dit graag met de wereld delen.

Dus ook in jullie leerlingen schuilt een ondernemer. Wie weet beginnen ze wel een eigen kapsalon, een bouwbedrijf of worden ze een zelfstandige consultant in de toekomst. Doormiddel van dit project ontdekken ze al vroeg wat er komt kijken bij ondernemerschap en hoe ze hun unieke sterktes kunnen inzetten.

21e eeuwse vaardigheden

We zien de wereld om ons heen snel veranderen. Het is daarom erg belangrijk om de vaardigheden van de toekomst te blijven ontwikkelen.

Met ons project focussen wij ons op de volgende vaardigheden:
– Creativiteit
– Probleemoplossend vermogen
– Samenwerken
– Digitale Vaardigheden

Visuele Communicatie

Visuele Communicatie is hetgeen waar wij voor staan. Door op een andere manier te kijken, leren en communiceren ontdekken leerlingen een manier die bij hun past. Daarnaast stimuleert visueel een groot deel van de 21e eeuwse vaardigheden.

Er zal altijd een combinatie zijn met verbale communicatie, maar door visueel als optie te bieden kunnen leerlingen aan de slag gaan om een balans te vinden die het beste bij hun past.

— De investering

* Bovengenoemde prijs is exclusief 21% BTW

— Geen tijd voor een heel traject?

Business idea discovervisually

Één dag ondernemen | Voortgezet onderwijs

In dit project gaan wij 1 dag werken aan het bedrijf dat de leerlingen willen starten. De uitwerkingen zullen hierbij compacter zijn maar dat betekend niet dat deze ervaring geen unieke kans is om het ondernemerschap te ondekken voor leerlingen.

Het zal een inspirerende dag worden voor leerlingen en wie weet inspireert dit de leerlingen om later in de toekomst zelf ondernemer te worden.

— Veelgestelde vragen

Wat is de locatie van de workshops?

De workshops vinden indien mogelijk op jullie locatie plaats, hierbij zal er ten alle tijden gedacht worden aan de huidige corona maatregelen. Zo kunnen we het beste samenwerken en elkaar begrijpen.

Wanneer het niet anders kan zullen wij een interactieve online sessie verzorgen waar er met meerdere kleinere groepen gewerkt zal worden.

Kan de duur aangepast worden op eventuele lesuren?

Ja, dit is mogelijk! We houden rekening met de lesuren van de school.

— Contacteer ons

Voor alle andere vragen kun je natuurlijk contact met ons opnemen. Daarnaast is het ook mogelijk om een afspraak in te plannen. Tijdens deze online videoafspraak beantwoorden we al jullie vragen en maken we kennis. Dit is dan ook geheel gratis en vrijblijvend.

Mail contact:
[email protected]

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?
Volg dan onze socials!